Cerere de informații de interes public

CONSILIUL JUDEŢEAN MEHEDINŢI

Drobeta Turnu Severin, str.Traian, nr.89, judeţul Mehedinţi

Stimate domnule Preşedinte, Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

Doresc să primesc o copie pentru următoarele documente: 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate: 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dac'a" se solicită copii în format scris). Vă mulţumesc pentru solicitudine, 

NOTĂ: Model - Formular-tip cerere de informaiii de interes public (Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţifie de interes public, aprobate prin Hotărărea Guvemului nr. 123/2002, modificată prin H.G. nr. 478 din 6 iulie 2016) 

Textul pentru a identifica Reîmprospătare CAPTCHA